برچسب شده: گیربکسهای دور ثابت

الکتروگیربکس یا موتورگیربکس

الکتروگیربکس یا موتورگیربکس الکتروگیربکس ترکیبی از الکتروموتور و گیربکس می باشد.در یک الکتروگیربکس،گیربکس یک سیستم انتقال و افزایش قدرت است که دور و سرعت الکتروموتور را کم کرده و تبدیل به قدرت(گشتاور خروجی)میکند،یعنی دور...