گیربکس های خورشیدی

گیربکس های خورشیدی

گیربکس خورشیدی :

به طور کلی گیربکس های دنده خورشیدی بسته به میزان کاهش دور از طبقات مختلف تشکیل می شوند که در هر طبقه نسبت های دور به طور معین

و به صورت مستقل کاهش می یابد به دین نحوه که تعدادی چرخ دنده دور ورودی هر طبقه را کاهش داده و به طبقه بعد منتقل می کند لذا به واسطه

چند مرحله ای بودن کاهش دور در این نوع گیربکس ها امکان به دست آوردن دورهای ایده ال می باشد .نسبت تبدیل در هر طبقه گیربکس بین 3 تا 7

متغییر است .

ورودی این نوع گیربکس در انواع :

شافت دار

هالوشافت

90 درجه ( زاویه دار )

می باشد که امکان نصب انها در موقعیت های مختلف امکانپذیر می شود .

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...